Dagordning ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsstämman.
 17. Mötets avslutande
Leader 7H